Πιστοποιήσεις

Με στόχο την προσφορά καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους συνεργαζόμενους επιστήμονες, η ΑΝΤΙΣΕΛ έχει εναρμονίσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα ασφαλείας και ποιότητας, και λειτουργεί με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πιστοποιημένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015, ISO13485:2016, ISO 14001:2015 και ISO 27001:2013. 

ISO 9001:2015

Εμπορία, Διανομή, Εγκατάσταση και Τεχνική Υποστήριξη Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στους τομείς:

In Vitro Διάγνωσης, Μοριακής Βιολογίας,

Χειρουργικός εξοπλισμός και εργαλεία ουρολογίας, γυναικολογίας, θωρακοχειρουργικής και γενικής χειρουργικής χρήσης

Μονάδας Εντατικής θεραπείας, Αναισθησιολογίας, Αναπνευστικής λειτουργίας, Καρδιολογίας, Νευρολογίας, Επειγόντων, Παρακολούθησης και μη ιοντίζουσας Απεικόνισης, Αποκατάστασης, Φυσικοθεραπείας, Φροντίδας Τραυμάτων

Τράπεζας Αίματος, Μετάγγισης Αίματος και Αιματολογίας

Εμπορία και διανομή σχετικών αντιδραστηρίων και αναλωσίμων

Εμπορία, Διανομή, Εγκατάσταση και Τεχνική Υποστήριξη Επιστημονικού Εργαστηριακού και Ερευνητικού εξοπλισμού

Εμπορία και διανομή σχετικών αναλωσίμων, αντιδραστηρίων, χημικών και εξαρτημάτων

ISO 13485:2016

Εμπορία, Διανομή, Εγκατάσταση και Τεχνική Υποστήριξη Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στους τομείς:

In Vitro Διάγνωσης, Μοριακής Βιολογίας,

Χειρουργικός εξοπλισμός και εργαλεία ουρολογίας, γυναικολογίας, θωρακοχειρουργικής και γενικής χειρουργικής χρήσης

Μονάδας Εντατικής θεραπείας, Αναισθησιολογίας, Αναπνευστικής λειτουργίας, Καρδιολογίας, Νευρολογίας, Επειγόντων, Παρακολούθησης και μη ιοντίζουσας Απεικόνισης, Αποκατάστασης, Φυσικοθεραπείας, Φροντίδας Τραυμάτων

Τράπεζας Αίματος, Μετάγγισης Αίματος και Αιματολογίας

■  Εμπορία και διανομή σχετικών αντιδραστηρίων και αναλωσίμων

    ISO 14001:2015

    Η εταιρεία μας εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε συμφωνία με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001:2015

    ISO 27001:2013

    Η εταιρεία μας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σε συμφωνία με το Διεθνές Πρότυπο ISO 27001:2013