Home » Εταιρία » Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης του δικτυακού ιστοτόπου παραγγελιών – πωλήσεων της εταιρίας ΑΝΤΙΣΕΛ 

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και το διακριτικό τίτλο ΑΝΤΙΣΕΛ (εφεξής «ΑΝΤΙΣΕΛ»), δημιούργησε τον δικτυακό τόπο www.antisel-physio.gr προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που αυτή παρέχει, την ευρύτερη δραστηριότητά της, τα καταστήματά της, τις συνεργασίες της κ.λπ.  

 

Κύριο μέλημα της εταιρείας είναι η γνωστοποίηση των όρων που διέπουν την λειτουργία του ιστοτόπου www.antisel-physio.gr,  με σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών της ιστοσελίδας, την διαφώτισή τους σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή τους κατά την αναζήτηση, παραγγελία και αγορά προϊόντων. 

 

Η ΑΝΤΙΣΕΛ ως ιδιοκτήτης του οικείου δικτυακού τόπου www.antisel-physio.gr, προσφέρει το περιεχόμενο αυτού υπό τους κάτωθι όρους χρήσης (εφεξής Όροι Χρήσης), τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών του μόνον εφόσον αποδέχονται αυτούς πλήρως. Η χρήση του δικτυακού τόπου www.antisel-physio.gr, συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων Όρων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν. 

 

Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου – Ευθύνη Παρόχου – Ασφάλεια συναλλαγών 

Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, καθώς το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών, των ηλεκτρονικών αρχείων, των υπηρεσιών και κάθε τι άλλο που περιέχεται στον δικτυακό τόπο www.antisel-physio.gr   ανήκουν αποκλειστικά στην ΑΝΤΙΣΕΛ ή χρησιμοποιούνται από αυτήν κατόπιν παροχής σχετικής άδειας από το δικαιούχο και αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής ιδιοκτησίας της. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στον δικτυακό τόπο www.antisel-physio.gr    προστατεύονται επίσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

Απαγορεύεται ρητά στον επισκέπτη/χρήστη η  εκμετάλλευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, αναδημοσίευση, διάθεση ή μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΑΝΤΙΣΕΛ. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση πως αυτές δεν θα αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, και μόνο εφόσον προορίζονται για προσωπική πληροφοριακή χρήση από τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου. 

 

Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο περιλαμβάνει έγκυρες, επικαιροποιημένες και σύννομες πληροφορίες. Η ΑΝΤΙΣΕΛ καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του δικτυακού τόπου www.antisel-physio.gr να είναι ακριβείς και σαφείς. Σε κάθε περίπτωση η ΑΝΤΙΣΕΛ δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου www.antisel-physio.gr για τυχόν ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των μέσω αυτού παρεχομένων πληροφοριών. 

 

Ο δικτυακός τόπος μπορεί να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks κ.λπ. σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικών τους ιστοσελίδων. Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και εφόσον συμφωνούν με αυτούς να τους αποδέχονται. Σε κάθε περίπτωση η ΑΝΤΙΣΕΛ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων των τρίτων απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω του δικτυακού τόπου www.antisel-physio.gr.  

 

Η ΑΝΤΙΣΕΛ δεν φέρει ευθύνη για οιουδήποτε τύπου ζημία τυχόν υποστεί χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου www.antisel-physio.gr ή και τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. 

 

Η ΑΝΤΙΣΕΛ εγγυάται την ασφάλεια των συναλλαγών σας στον ηλεκτρονικό ιστότοπο. Όλα τα δεδομένα του χρήστη (προσωπικά στοιχεία, διευθύνσεις, αριθμοί πιστωτικών καρτών) κρυπτογραφούνται με την χρήση πρωτοκόλλου SSL, δηλαδή με την ισχυρότερη υπάρχουσα κρυπτογράφηση στα 128bit, ώστε να διασφαλίζεται απόλυτα η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητά τους κατά την εισαγωγή ή την τροποποίησή τους. 

 

Η ΑΝΤΙΣΕΛ δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να σας ζητήσει με e-mail στοιχεία πιστωτικών καρτών ή να σας αποστείλει e-mail ζητώντας σας να μεταβείτε στην ιστοσελίδα και να εισαγάγετε τα στοιχεία της κάρτας. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την παραγγελία σας, θα σας τηλεφωνήσουμε ή θα σας ζητήσουμε να μας τηλεφωνήσετε στο 2310322525. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γνωστοποιήσετε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας μέσω e-mail ή να απαντήσετε σε e-mails, τα οποία σας ζητάνε να επισκεφτείτε κάποια ιστοσελίδα για να εισαγάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας. Στην περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται πουθενά τα στοιχεία της κάρτας, αλλά χρησιμοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια ελέγχου και χρέωσής της. Επιπλέον, τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει ο πελάτης στον ιστότοπο της ΑΝΤΙΣΕΛ δεν γνωστοποιούνται στην τράπεζα. 

 

Υποχρεώσεις Επισκεπτών/Χρηστών 

Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του δικτυακού τόπου www.antisel-physio.gr τηρώντας τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου. 

 

Ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά, απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στον νόμο ή μπορεί να βλάψει την ΑΝΤΙΣΕΛ ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

 

η επέμβαση επί του δικτυακού τόπου www.antisel-physio.gr με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου του με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της ΑΝΤΙΣΕΛ ή τη θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο, 

 

η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών κ.λπ. που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, την άμεση ή έμμεση επιρροή της συμπεριφοράς αυτού καθώς και τη βλάβη της ΑΝΤΙΣΕΛ και των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της, 

 

η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της ΑΝΤΙΣΕΛ, 

 

η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στο δικτυακό τόπο www.antisel-physio.gr ή που μπορεί να παρεμποδίσουν την χρήση αυτού από τρίτους, 

 

η πρόκληση, μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο. 

 

Οι χρήστες δεν δικαιούνται να μεταδίδουν εσωτερικές πληροφορίες  και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος συναλλακτικών σχέσεων ή που καλύπτονται από  συμφωνίες εμπιστευτικότητας, ούτε πληροφορίες που  παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα και μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Περαιτέρω, οι χρήστες δεν επιτρέπεται, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της Εταιρείας να παρενοχλήσουν τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και περιεχόμενο, ή να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.  

 

Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο και στην ΑΝΤΙΣΕΛ ή και στο δίκτυο γενικότερα, από παράνομη, κακή και κατά παράβαση των παρόντων ‘Όρων Χρήσης χρήση του δικτυακού τόπου www.antisel-physio.gr και των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από επισκέπτη/χρήστη του, βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο, η δε ΑΝΤΙΣΕΛ επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και ο παραβάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημία της ΑΝΤΙΣΕΛ. 

 

Παροχή και Διαθεσιμότητα Περιεχομένου 

Η ΑΝΤΙΣΕΛ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου www.antisel-physio.gr. Δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι ο δικτυακός της τόπος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επιπλέον η ΑΝΤΙΣΕΛ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά του μπορεί να εξαρτάται και από παράγοντες μη ανήκοντες στη σφαίρα ευθύνης της. Σε κάθε περίπτωση η ΑΝΤΙΣΕΛ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χρήστης δεν μπορεί να συνδεθεί με τον δικτυακό τόπο www.antisel-physio.gr.  

 

Η ΑΝΤΙΣΕΛ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του δικτυακού τόπου www.antisel-physio.gr από κακόβουλο λογισμικό. Εν τούτοις, δεν εγγυάται πως ο δικτυακός της τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου στους επισκέπτες/χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου, κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για την προστασία του δικού μέσου πρόσβασης στον δικτυακό τόπο www.antisel-physio.gr με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus κ.λπ.) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου www.antisel-physio.gr.  

 

Προσωπικά Δεδομένα 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής είναι η εκ μέρους του χρήστη γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων του. Κατά την εξέλιξη της διαδικασίας που ακολουθείται για την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας ζητείται από τον χρήστη το ονοματεπώνυμό του ή η επωνυμία του παραγγέλοντος νομικού προσώπου, η διεύθυνση, ένας αριθμός τηλεφωνικής επικοινωνίας (σταθερού ή κινητού), που θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτησή του, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (e-mail address) κ.λπ. Η ΑΝΤΙΣΕΛ, συμμορφούμενη πλήρως προς τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και στις διεθνείς συμβάσεις, παρέχει την διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και άνευ προηγούμενης έγκρισης του χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος χρήση προσωπικών του δεδομένων. Η εταιρεία με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δεν δημοσιοποιεί, δεν πωλεί και δεν ανταλλάσσει προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που της εμπιστεύονται οι επισκέπτες της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας, όταν αυτό επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κ.λπ. Αυτονοήτως, ο χρήστης μπορεί οποτεδήποτε να προβεί στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που έχει γνωστοποιήσει στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, καθώς και να περιορίσει ή να ακυρώσει την χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά μέσα στην ενότητα Ο Λογαριασμός μου. Για οποιαδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε στον Data Protection Officer της εταιρίας, κ. Χρήστο Γιαλαμά, mail: dpo@antisel.gr 

 

Η ΑΝΤΙΣΕΛ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου www.antisel-physio.gr σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών δεδομένων που έχει ο χρήστης δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την ιστοσελίδα του τρίτου αυτού προσώπου μέσω του δικτυακού τόπου www.antisel-physio.gr.  

 

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους 

Η ΑΝΤΙΣΕΛ δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε είναι σε θέση να επηρεάσει το περιεχόμενο δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι που βρίσκονται στον δικτυακό της τόπο. Προβλήματα ή/και ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη χρήση δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι του παρόντος δικτυακού τόπου βαραίνουν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των πρώτων. 

 

Λογαριασμός Χρηστών (WebAccount) – Καταχώρηση παραγγελίας 

Μέσω του δικτυακού τόπου www.antisel-physio.gr παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν τον δικό τους λογαριασμό ώστε να προβαίνουν στην καταχώρηση των παραγγελιών τους, να λαμβάνουν newsletters, αλλά και προσωποποιημένες πληροφορίες και να ενημερώνονται για όλες τις νέες υπηρεσίες, τα νέα προϊόντα και προσφορές που παρέχει η ΑΝΤΙΣΕΛ. Για τη δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού είναι απαραίτητη η εγγραφή των χρηστών με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία τα οποία δηλώνει, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Η ΑΝΤΙΣΕΛ σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του συγκεκριμένου χρήστη και σε μεταγενέστερο χρόνο. 

 

Μεταξύ των στοιχείων που κάθε χρήστης οφείλει να δηλώσει κατά τη δημιουργία του προσωπικού του λογαριασμού είναι το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του νομικού προσώπου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το τηλέφωνό του. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) θα πρέπει να είναι αληθής και πλήρης, προσωπική του κάθε χρήστη και υπό τον πλήρη έλεγχό του. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, τεκμαίρεται ότι το φυσικό πρόσωπο που προέβη στη δημιουργία του λογαριασμού διαθέτει την απαραίτητη προς τούτο εξουσία αντιπροσώπευσης του νομικού προσώπου, νομίμως δοθείσα σε αυτό από τα αρμόδια όργανα του νομικού προσώπου. 

 

Προσωπικό λογαριασμό μπορεί να δημιουργήσει κάθε νομικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. 

 

Κατά την δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού κάθε χρήστης καταγράφει τον κωδικό πρόσβασης που επιθυμεί. Με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης είναι δυνατή η χρήση του προσωπικού λογαριασμού. Τα στοιχεία αυτά είναι προσωπικά για κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης που ο ίδιος έχει επιλέξει και υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την ΑΝΤΙΣΕΛ για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Σε κάθε περίπτωση η ΑΝΤΙΣΕΛ δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη για οποιαδήποτε ζημία αυτού. 

 

Η ηλεκτρονική καταχώρηση παραγγελίας στο διαδικτυακό ιστότοπο www.antisel-physio.gr από το χρήστη προσωπικού λογαριασμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποτελεί αποδοχή της πρότασης προς σύναψης σύμβασης. Ως εκ τούτου, με την καταχώρηση της παραγγελίας στο τελικό στάδιο της ηλεκτρονικής διαδικασίας η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα, με τους όρους και το περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στα σχετικά παραστατικά. Πλην άλλης ειδικής αναφοράς, κατόπιν ειδικής συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων, το ποσό της παραγγελίας θα πρέπει να προκαταβληθεί, ήτοι να εξοφληθεί ολοσχερώς πριν την αποστολή της παραγγελίας.  

 

Ο χρήστης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από την σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας. Τα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν, χωρίς να έχει αποσφραγιστεί η συσκευασία τους, και να συνοδεύονται από την απόδειξη ή το τιμολόγιο πώλησης. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης επιβαρύνεται μόνο με το κόστος επιστροφής των προϊόντων. 

 

Κατά την στιγμή της παράδοσης ο χρήσης θα πρέπει να ελέγξει προσεκτικά τα προϊόντα που παρέλαβε. Η μη διατύπωση επιφύλαξης για την ανταπόκριση των παραδοθέντων στη σύμβαση, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών, ανταπόκρισή τους στη σύμβασης και ότι αυτά δεν έχουν πραγματικά ελαττώματα ή δεν εμφανίζουν έλλειψη συνομολογημενών ιδιοτήτων. Σε περίπτωση κατά την οποία στις παραδιδόμενες ποσότητες αποδεδειγμένα ανευρεθεί ελαττωματικό προϊόν, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής του με δυνατότητα αντικατάστασής του.  

 

Εγγραφή στα newsletters 

Η αποστολή των newsletters της ΑΝΤΙΣΕΛ πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής αίτησης (εγγραφής) των ενδιαφερομένων. Η διαγραφή από τον κατάλογο παραληπτών είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε αποστελλόμενο newsletter περιέχεται ρητή μνεία της δυνατότητας διαγραφής εκ μέρους του εγγεγραμμένου χρήστη. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία των αποδεκτών των newsletters, και εν γένει τα στοιχεία του πελατολογίου της ΑΝΤΙΣΕΛ, παραμένουν απολύτως εμπιστευτικά. 

 

Γενικοί Όροι 

Οι παρόντες ‘Όροι Χρήσης δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, συνεπώς οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα ιστοσελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις που προκύπτουν στους Όρους Χρήσης του δικτυακού τόπου www.antisel-physio.gr.  

 

Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου www.antisel-physio.gr διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, και πάντως σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι. 

 

Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των Όρων Χρήσης του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. 

 

Η μη ενάσκηση από τη ΑΝΤΙΣΕΛ των εκ των παρόντων Όρων Xρήσης απορρεόντων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά. 

 

Η ΑΝΤΙΣΕΛ δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας. 

 

Όλες οι συμβάσεις που συνάπτονται ηλεκτρονικά μέσω του παρόντος ιστοτόπου διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, καθώς και από το διεθνές και ενωσιακό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις πωλήσεις από απόσταση. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει άμεσα ή έμμεσα από τις συμβάσεις που συνάπτονται μέσω του παρόντος ιστοτόπου ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.